Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu
web.themes/material.qlld/private/list_phanmem-banhang_gioi-thieu.html
web.themes/material.qlld/private/list_phanmem-banhang.html