HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Thu/chi từ phiếu xuất nhập

Để có thể lập phiếu thu/chi theo từng phiếu xuất kho cụ thể bạn cần truy cập vào chính xác phiếu kho hoặc nhập kho cần lập phiếu thanh toán của khách hoặc thanh toán cho nhà cung cấp

Trên menu của phiếu xuất hoặc nhập bạn truy cập vào Phiếu thu hoặc phiếu chi tương ứng

Tham khảo thêm:

- Quy chuẩn thao tác dữ liệu

- Quy chuẩn mở rộng
 

Phiếu xuất cho khách hàng

Thu/chi từ phiếu xuất nhập

 

Phiếu xuất trên mobile

Thu/chi từ phiếu xuất nhập

 

Phiếu nhập kho

Thu/chi từ phiếu xuất nhập

 

Phiên bản mobile

Thu/chi từ phiếu xuất nhập