Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Dưới đây là quy chuẩn chung trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của phần mềm được áp dụng cho tất cả các bảng dữ liệu

 

Danh sách các bản ghi

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi truy cập vào một danh sách bất kỳ chúng sẽ thấy có các button cơ bản như sau, một số danh sách đặc biệt sẽ có thêm một số button khác.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Với mỗi button này sẽ thực hiện công việc khác nhau tùy theo nhu cầu thực tế:

- Thêm mới : Để thêm mới một bản ghi liên quan

- Tìm kiếm : Để tìm kiếm một bản hoặc nhiều bản ghi đạt được các điều kiện bất kỳ

- Chọn cột : Để lựa chọn các cột hiển thị tương ứng trong bảng danh sách

Trên danh sách này mặc định mỗi trang dữ liệu hiển thị 200 bản ghi được đánh số từ trang số 1 và các bản ghi được đánh số từ 1->xxx tùy theo số thứ tự trang đang được mở.

1. Thêm mới bản ghi:

Để thêm mới một bản ghi liên quan bạn nhấn vào Thêm mới Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi đó một màn hình hiển thị như hình dưới đây

Bạn nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và nhấn Lưu thêm mới để thêm bản ghi

Trong trường hợp bạn không muốn thực hiện các bước tiếp theo và cần quay về trang danh sách bạn nhấn vào nút có biểu tượng Quy chuẩn thao tác dữ liệu để quay trở lại

 

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

 

2. Sửa một bản ghi:

Trên danh sách bạn nhấn đúp vào một bản ghi cần sửa đổi

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi đó màn hình hiển thị thông tin chi tiết của bản ghi được hiển thị, bạn nhấn vào Thay đổi thông tin trên các nút chức năng

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Sau đó bạn nhập các thông tin cần thay đổi và nhấn nút Lưu thay đổi

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

3. Tìm kiếm bản ghi

Trong tất cả các danh sách trên phần mềm bạn đều có thể thực hiện chức năng tìm kiếm bản ghi theo ý muốn với các điều kiện do bạn chỉ định

Trên danh sách bản ghi bạn nhấn vào nút Tìm kiếm

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

khi đó màn hình cho phép bạn nhập các điều kiện tìm kiếm xuất hiện, bạn nhập 1 hoặc nhiều điều kiện theo yêu cầu của mình vào màn hình tìm kiếm, sau đó nhấn nút Tìm kiếm để thực hiện tìm các bản ghi theo các điều kiện mà bạn chỉ định.

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

 

4. Chọn cột hiển thị

Đây là chức năng tích hợp để giúp bạn có thể cho phép hiển thị các cột theo yêu cầu mà không phụ thuộc vào các cột hiển thị mặc định của phần mềm

Trên danh sách bạn nhấn vào Chọn cột

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Khi đó màn hình lựa chọn cột hiển thị sẽ thể hiện

Trên bảng này bạn cần cho hiển thị các cột nào thì bạn tích vào ô Lựa chọn sau đó chọn vào giá trị Lựa chọn

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Nếu bạn cần ô lựa chọn đó sắp xếp theo điều kiện nào (tăng dần hoặc giảm dần) thì bạn tích chọn vào mục Sắp xếp để thiết lập

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

Độ rộng của cột được đặt theo số tự nhiên, bạn cần cột tương ứng rộng bao nhiều (Pixcel) thì bạn nhập vào ô đó

Bạn cũng có thể kéo các trường dữ liệu lên hoặc xuống để sắp xếp vị trí được hiển thị trên bảng

Ngay sau khi bạn lựa chọn hoàn tất thì bạn nhấn vào Lưu thiết lập để lưu lại các giá trị bạn đã lựa chọn

Quy chuẩn thao tác dữ liệu

5. Export file excel

Phần mềm cung cấp tính năng export danh sách bất kỳ ra file excel theo các cột đang hiển thị

Trên danh sách bạn lựa chọn vào Xuất file --> Xuất file MS Excel để export danh sách ra file excel theo yêu cầu

Quy chuẩn thao tác dữ liệu