HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

Nội dung hướng dẫn sau đây thể hiện phương pháp cập nhật các loại phiếu

Nghiệp vụ quản lý đơn hàng

- Đặt hàng NCC : Lập và quản lý các đơn đặt hàng với nhà cung cấp

- Đặt hàng của khách : Lập và quản lý đơn hàng của khách

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...  

 

Nghiệp vụ xuất, nhập hàng hóa

- Nhóm Nhập kho TP : Tập trung các chức năng nhập hàng hóa

- Xuất kho TP : Tập trung các chức năng liên quan đến xuất kho

- Kho TP chờ kiểm : Liên quan đến quản lý nhập hàng khách trả, hoặc kho lưu hàng lỗi

Phiếu, xuất nhập, đặt hàng...

 

- Tham khảo các chức năng liên quan Quy chuẩn thao tác dữ liệu

- Quy chuẩn liên quan đến  Đơn hàng, phiếu xuất/nhập kho